Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Wądroże Wielkie o przedstawieniu przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie
„Raportu o stanie Gminy za rok 2021” i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Wądroże Wielkie przedłożył Radzie Gminy Wądroże Wielkie – „Raport o stanie gminy Wądroże Wielkie za rok 2021”, zawierający najważniejsze informacje o sytuacji finansowej, zrealizowanych inwestycjach oraz o działaniach na rzecz poprawy jakości życia naszych mieszkańców podejmowanych przez Gminę, realizowanych przez Gminę, realizowanych poprzez poszczególne jednostki organizacyjne, pomocnicze oraz stowarzyszenia.
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2022 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy odbędzie się debata w sprawie „Raportu o stanie Gminy Wądroże Wielkie za rok 2021”.

Mając na uwadze art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) informuję, iż w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wądroże Wielkie za rok 2021” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy), do Przewodniczącego Rady Gminy Wądroże Wielkie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2022 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz poniżej w załączniku.

                                                   z dokumentami można zapoznać się na stronie BIP:

Przewodniczący Rady Gminy Wądroże Wielkie
/-/ Andrzej Hawran