Gmina Wądroże Wielkie w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wądroże Wielkie na lata 2012-2032”, zrealizowała zadanie obejmujące demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. O dofinansowanie realizacji programu złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we. W dniu 09.08.2021 r., gmina otrzymała zawiadomienie iż wniosek złożony w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu. Gmina otrzymała wsparcie finansowe do kwoty 12 712,00 zł.

W związku z powyższym, w wyniku realizacji zadania firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Bielsko- Białej, z terenu nieruchomości znajdujących się w naszej gminie usunęła oraz wywiozła 12,33 Mg płyt azbestowych.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego projektu wyniósł 13 557,48 zł.

Wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców zostały zrealizowane.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Zachęcamy mieszkańców do dalszego składania wniosków związanych z realizacją powyższego programu.