GRANTY NA PIECE – III nabór wniosków

 

Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza trzeci nabór wniosków grantowych na wymianę źródeł ciepła, w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

 

Termin składania wniosków:

od 01 marca  2022 r. od godziny 07:30  

do 15 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00

 

Sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64,
59-430 Wądroże Wielkie, w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Wnioski o udzielenie grantu  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy.

Typy Grantobiorców:

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  w odniesieniu do nieruchomości na której realizowany będzie grant i dysponujący tą nieruchomością w całym okresie trwałości projektu grantowego tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy, będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Nieruchomości o których mowa powyżej muszą być zlokalizowane na terenie Gminy wskazanej w pkt. 4 Ogłoszenia.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.

Poziom dofinansowania grantów:
Możliwy poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 dla projektów nie objętych pomocą publiczną, obejmuje do 85% wydatków kwalifikowalnych i nie więcej niż 20 000zł. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi min. 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA PONIŻEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU W ZAKŁADCE NASZA GMINA – GRANTY NA PIECE

UPROSZCZONY AUDYT ENERGETYCZNY

Zgodnie z wymogami konkursu grantowego Uproszczony Audyt Energetyczny powinien zostać wykonany przez audytora wyłonionego przez Grantodawcę.

Grantobiorcy (mieszkańcy) podpisują indywidualne umowy z audytorem oraz ponoszą koszty sporządzenia audytu. Stosowna Ankieta zawierająca wstępne dane do Audytu zamieszczona została poniżej w Dokumentacji konkursowej.

Dokument jakim jest audyt energetyczny stanowi niezbędny element wniosku o udzielenie grantu, w związku z czym musi zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku.

Informujemy, iż firmą odpowiedzialną za opracowanie uproszczonych audytów energetycznych budynków z terenu Gminy Wądroże Wielkie jest Grupa Doradcza LAURUS, ul. Zaciszna 22, 51-361 Wilczyce.

Terminy realizacji oraz wszelkie procedury związane z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych prosimy uzgadniać bezpośrednio z wykonawcą zadania.
Wykonawca audytów: p. Karol Sadłowski, tel. 601 388 831

Jednostkowy koszt audytu – 340,00 zł brutto. Koszt sporządzenia audytu jest kosztem kwalifikowalnym.

W sytuacji stwierdzenia na etapie wstępnej oceny możliwości spełnienia kryteriów w zakresie minimalnych progów wskaźników emisji, Grantobiorca (mieszkaniec) ponosi opłatę w wysokości 123,00 zł brutto.

 

Osobą prowadzącą Projekt w Gminie Wądroże Wielkie jest Łukasz Nowicki
telefon 76 887 43 23 w. 7 ️

 

Wnioski do pobrania:

 1. Kryteri1. Kryteria wyboru projektów
 2. Wniosek o powierzenie grantu2.
 3. Wniosek o powierzenie grantu
 4. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
 5. Oświadczenie właścicielawspółwłaścicielawspółwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
 6. Pełnomocnictwo
 7. Karta wydatków
 8. Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis_
 9. Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis_
 10. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – po zmianach
 11. Audyt_uproszczony_v4-sprawność_całkowita_wg_rozporządzenia
 12. . Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 13. Minimalne parametry techniczne
 14. Minimalne parametry techniczne_
 15. Umowa o powierzenie grantu – wzór_
 16. Zasady rozliczania grantu
 17. wyboru projektów
 18. Wniosek o powierzenie grantu.docx
 19. Wniosek o powierzenie grantu.pdf

ANKIETA-DLA-MIESZKANCOW

 

MATERIAL-INFORMACYJNY-2

OGŁOSZENIE o naborze

OGŁOSZENIE o naborze OGŁOSZENIE o naborze_

 

 

Wszystkie informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
 https://www.niskaemisja.pl/
w zakładce Twoja Gmina 

 Szczegółowe informacje o naborze i wnioskach grantowych
 Szczegółowe zasady składania wniosków o rozliczanie grantów i wzory dokumentów

 

 

Projekt pn. Zarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” realizowany w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – NABÓR NA OSI, NR PROJEKTU RPDS. 03.03.01-02-0017/19.

 

KONTAKT

Pytania można wysyłać na adres: bolkow@niskaemisja.pl

Pytania dotyczące wniosków można kierować do:

 1. Urzędów Gmin.
 2. Infolnii dla Mieszkańca – 721 74 74 47

Wszystkie informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
 https://www.niskaemisja.pl/
w zakładce Twoja Gmina 

 Szczegółowe informacje o naborze i wnioskach grantowych
 Szczegółowe zasady składania wniosków o rozliczanie grantów i wzory dokumentów