Absolutorium dla Wójta Gminy.
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy w Wądrożu Wielkim radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Elżbiety Jedleckiej.
W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyło 13 spośród 15 radnych. Przed głosowaniem nad wotum zaufania odbyła się debata, której podstawą był „Raport o stanie Gminy w 2020 r”. W raporcie oprócz danych dotyczących stanu finansów i majątku gminy znalazły się także informacje o działaniach zmierzających do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców gminy.
Po zapoznaniu się z przedłożonym dokumentem radni udzielili Wójtowi wotum zaufania.
W dalszej części Rada Gminy zajęła się wykonaniem budżetu w roku 2020.
Elżbieta Jedlecka – Wójt Gminy: „ Przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia gminy przyniosła spodziewane efekty. Rok 2020 zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 2 775 929,28 zł. Na koncie gminy na koniec grudnia 2020 r. pozostały wolne środki w wysokości 2 175 353,87 zł. Sytuacja ekonomiczna gminy jest stabilna daje swobodę w działaniu w roku 2021 i gwarantuje rozwój gminy w kolejnych latach”
Po wysłuchaniu wprowadzenia i wyjaśnień Skarbnika Gminy, radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. W konsekwencji Rada Gminy głosami 9 za podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020. Pozostali radni wstrzymali się od głosu.