Wszystkim mieszkańcom, którzy pozyskali grant na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” przypominamy, iż zgodnie z par. 3 pkt. 2 umowy o powierzenie grantu w ramach realizacji inwestycji Grantobiorca zobowiązuje się m.in. do składania corocznie, do 30 stycznia każdego roku, w okresie trwałości projektu, Ankiety kontrolnej dotyczącej utrzymania trwałości projektu, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Grantodawcy. Poniżej załączamy wzór ankiety do wypełnienia. Ankiety należy wypełnić i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64.

Ankieta:

ankieta-twalosc-projektu-granty-na-piece

ankieta-twalosc-projektu-granty-na-piece