Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy  Wądroże Wielkie
o przedstawieniu przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie Raportu o stanie Gminy za 2023 r.
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Wądroże Wielkie przedłożył Radzie Gminy Wądroże Wielkie – „Raport o stanie gminy Wądroże Wielkie za rok 2023”, zawierający najważniejsze informacje o sytuacji finansowej, zrealizowanych inwestycjach oraz o działaniach na rzecz poprawy jakości życia naszych mieszkańców podejmowanych przez Gminę, realizowanych przez Gminę, realizowanych poprzez poszczególne jednostki organizacyjne, pomocnicze oraz stowarzyszenia.

Na sesji Rady Gminy Wądroże Wielkie, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim, będzie rozpatrywany „Raport o stanie Gminy Wądroże Wielkie za rok 2023”.

Mając na uwadze art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) informuję, iż w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wądroże Wielkie za rok 2023” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy), do Przewodniczącego Rady Gminy Wądroże Wielkie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2024 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz poniżej w załączniku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wądroże Wielkie

/-/      Andrzej Hawran

 

RAPORT 2023 v.6  – KLIKNIJ BY POBRAĆ RAPORT

ZGŁOSZENIE DEBATA IOD  –  KLIKNIJ BY POBRAĆ ZGŁOSZENIE