Ustawa z dnia 15 września 2022 roku szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe to:

– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
– noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
– podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
– kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
– podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
– ochotnicze straże pożarne;
– placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
– rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
– centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
– kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
– organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Podmioty, które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania – mogą ubiegać się o dodatek, pod warunkiem dopełnienia obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ponieważ zostały one objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Jakie dokumenty?

Podmioty wrażliwe ponoszące koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności prosimy o wypełnienie Wniosku o wypłatę dodatku w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Charakterystyka rozwiązania:
– pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat);
– możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów;
– potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
– obowiązek zgłoszenia źródła ciepła do CEEB;

Wzór wyliczania wysokości dodatku:

D = (Zk – Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Zasady składania wniosku o dodatek dla podmiotów wrażliwych:
1. Wnioski składane są do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu.
2. Możliwość złożenia wniosku elektronicznie.
3. Termin na złożenie wniosku – 30 listopada 2022r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez
rozpoznania)
4. Wypłata w terminie miesiąca.
5. Wzory wniosków określone w Rozporządzeniach Ministra Klimatu i Środowiska.
6. Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB.
7. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.
8. Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku.
9. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej
wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku

Załączniki:

Arkusz do obliczenia dodatku

Instruktaż JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

WNIOSEK O DODATEK