Informujemy że można już składać wnioski o dodatek węglowy.

Wszyscy, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą ubiegać się o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r określa wzór wniosku który należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, (wówczas wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim w godzinach jego pracy.

Termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać osobiście w GOPS, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wówczas taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć deklarację/zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim nr 174

Tel. 76 887 46 42;  662 864 866

e-mail : gopswadroze@onet.pl

Wniosek do pobrania:

dodatek węglowy