Fundusz sołecki to specjalny fundusz utworzony przez gminę do dyspozycji sołectw. Aby otrzymać dofinansowanie, do 30 września bieżącego roku sołectwa muszą złożyć do gminy wnioski celem ich rozpatrzenia.

Wnioski, zanim zostaną wysłane, muszą być uchwalone przez zebrania wiejskie, z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 dorosłych mieszkańców. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie dlaczego mieszkańcy sołectwa chcą podjęć konkretne działania. Musi także zawierać wstępne oszacowanie kosztów inwestycji.

Zadania, które fundusz sołecki ma dofinansować muszą spełniać trzy kryteria:

  1. wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców,
  2. być zgodne ze strategią rozwoju gminy,
  3. należeć do zadań własnych gminy.

Zawiadomienia o terminach zebrań wiejskich będą umieszczane przez sołtysów na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i publikowane w mediach społecznościowych  na 7 dni przed zebraniem

Środki budżetu gminy Wądroże Wielkie wyodrębnione do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 482.855,34 zł.  Kwoty wynikające z przeliczenia do dyspozycji przez poszczególne sołectwa przedstawiono poniżej.

Lp. Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1. Bielany 18 310,07
2. Biernatki 20 833,37
3. Budziszów Mały 22 321,46
4. Budziszów Wielki 51 112,92
5. Gądków 20 768,67
6. Granowice 28 532,66
7. Jenków 23 615,46
8. Kępy 20 962,77
9. Kosiska 22 127,37
10. Mierczyce 52 406,92
11. Pawłowice Wielkie 21 609,77
12. Postolice 23 680,16
13. Rąbienice 15 592,68
14. Skała 23 615,46
15. Sobolew 18 698,27
16. Wądroże Małe 25 362,36
17. Wądroże Wielkie 56 677,11
18. Wierzchowice 16 627,87
Łącznie 482 855,34