UWAGA!!!!!

Indywidualne numery kont bankowych dla mieszkańców

Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że od dnia 01.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim wprowadzono  System Identyfikacji Masowych Płatności z tytułu:

–  podatków,

–  opłaty za gospodarowanie odpadami,

–  opłaty za wodę i ścieki,

polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi indywidualnego rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wpłaty przedmiotowego podatku i opłaty.

W związku z powyższym w najbliższych dniach każdy z płatników podatków i opłat lokalnych otrzyma zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego.

Zawiadomienia zostaną dostarczone wraz z nakazem podatkowym na 2022 r.

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonu: 76 8874 323 wew. 2 i 3

UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań z tytułu podatków i opłat w terminach wynikających z ustawy lub odrębnych uchwał.

Do czasu otrzymania informacji o indywidualnym numerze konta wpłat należy dokonywać na konta funkcjonujące dotychczas tj.:

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  – podatki, opłaty za wodę i ścieki

20 8647 0007 0215 0840 2000 0018  – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank obsługujący Urząd Gminy Wądroże Wielkie – Bank Spółdzielczym w Jaworze Oddział w Mściwojowie.