Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na podstawie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), przystąpił do opracowania projektu uchwały ws. Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXXX/505/20 sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.