Gmina Wądroże Wielkie przystąpiła do inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczości do Programu ochrony powietrza (Uchwała Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (kod działania DsInZe)) – „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł w poszczególnych gminach, w których powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe, a w których nie została ona do tej pory sporządzona”.

W związku z realizacją ww. uchwały, na terenie Gminy Wądroże Wielkie w grudniu br. przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzaj, typ ogrzewania, ilość spalanego rocznie paliwa) przez Pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

W celu usprawnienia przeprowadzenia ankiety pomogą wcześniej przygotowane przez Państwa dane:

– ogrzewana powierzchnia użytkowa budynku/ lokalu w m2,

– dane spisane z tabliczki znamionowej (m.in. klasa kotła, rok produkcji, moc [MW])

– ilość zużywanego rocznie paliwa (zależnie od rodzaju paliwa- w tonach, m3 lub litrach).

Ankietę można również wypełnić w formie online klikając w poniższy adres strony www:

ANKIETA DO WYPEŁNIENIA

Dodatkowo pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, będą dokonywać odczytu stanu wodomierzy.