ZARZĄDZENIE NR 50/2022
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim 10, 59-430 Budziszów Wielki.
§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U z 2021 r. poz.1449).
§ 3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
§ 5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Wądroże Wielkie.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście ds. oświaty, kultury i sportu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka /-/

Ogłoszenie o Konkursie : KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY W BUDZISZOWIE WIELKIM