Ogłoszenie
o Konkursie na stanowisko

Kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim

 

Na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 49 ust 1 pkt 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 633 ze zm.) oraz §4 ust. 1 pkt. 3, §9 i §12  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 430) ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 167, 59-430 Wądroże Wielkie powiat jaworski, woj. dolnośląskie.

 2. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 167, 59-430 Wądroże Wielkie – stosunek pracy –  umowa cywilnoprawna.

 1. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe, (preferowane prawnicze, ekonomiczne lub medyczne)
 • wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • niekaralność – brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Wymagane dokumenty;
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • CV kandydata z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim
 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu tub zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko.
 • Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub stwierdzenie o zaniechaniu prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od powołania na stanowisko Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim.

 

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na wniosek komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim 167 wraz z Filią w Budziszowie Wielkim 55 kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim
pok. Nr 21, 59-430 Wądroże Wielkie  w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wizja lokalna obu obiektów możliwa jest również po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

W celu ułatwienia dostępu do wskazanych informacji – uzgodnienia terminu można dokonać po telefonicznym zgłoszeniu pod numerem 76 / 887 43 23

Udostępnieniu podlegać będą jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne
o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego (w tym Statut, Regulamin Organizacyjny, sprawozdanie finansowe za rok 2021).

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim – parter (biuro obsługi klienta) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 167, 59-430 Wądroże Wielkie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim”,
w terminie do 29 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, oraz adres e-mail.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi nie później niż
14 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim i w  Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim.

 

/-/ Elżbieta Jedlecka

Wójt Gminy Wądroże Wielkie