Przypominamy o trwających naborach wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – do 13 stycznia 2021 r.

 • Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
 • Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.
 • Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Przeczytaj informacje na stronie internetowej ARIMR o pomocy w obszarze działalności pozarolniczej

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie – do 28 stycznia 2021 r.

 • Pomoc przyznaje się na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 100 tys. zł.
 • Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.
 • Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik.

W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

 • wykonanie nowego nawodnienia,
 • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Przeczytaj informacje na stronie internetowej ARIMR o pomocy w obszarze nawadniania

Wsparcie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:

 • dostosowanie gospodarstwa do wymagań zwanych „programem działań”, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek, przy czym ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego
 • doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się, w przypadku gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Przeczytaj informacje na stronie internetowej ARIMR o pomocy w obszarze zanieczyszczenia