Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl.
W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem.
Terminy losowań:
Losowanie I – 07.05 2021 r.
Losowanie II 21.05.2021 r.
Losowanie III 08.06.2021 r.
Losowanie IV 18.06.2021 r.
Losowanie V 02.07.2021 r.
Losowanie VI 09.07.2021 r.
Losowanie VII (główne nagrody) – 14.07.2021 r.
Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.
Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich – Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16 województw.
Organizatorem jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
Regulamin loterii dostępny na stronie:
Od dziś ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 wejdź na https://SPIS.GOV.PL 💻📱 i spisz się !
Możesz też skorzystać z naszej infolinii i wypełnić obowiązek spisowy przez spis przez telefon, zadzwoń
📞 22 279 99 99.
Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny – 2021 rusza już 1 kwietnia

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rusza już 1 kwietnia sprawdź jakich informacji będziesz musiał udzielić podczas samospisu.
✅ Warto wiedzieć, że formularz 📄do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie.
Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które będziesz udzielać odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta.
✅ Formularz podzielony będzie na dwie części: osobową i mieszkaniową oraz zawierać będzie osiem bloków tematycznych
Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.
❗️ Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza!
Dobrze jest zapoznać się treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.
————————————————————————
ℹ️ Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
✅ Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wysokość dotacji unijnych czy liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
————————————————————————
ℹ️ Więcej informacji na stronie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zapewniona będzie kompleksowa obsługa osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W świetle obowiązujących zapisów ustawowych w grupie osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 •  osoby starsze wymagające wsparcia,
 • osoby wykluczone cyfrowo (np. brak umiejętności posługiwania się komputerem, niska
  jakość łącza internetowego, brak dostępu do Internetu),
 • wszystkie pozostałe grupy osób, które z uwagi na swoje cechy lub okoliczności, w których się
  znajdują nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć barier uniemożliwiających im samodzielnie spisanie się przez Internet np. osoby bezrobotne.

Notatka informacyjna skierowana jest do  grupy osób ze szczególnymi potrzebami:

Notatka_NSP_2021_Osoby_ze_szczególnymi_potrzebami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pytania charakteryzujące przynależność narodowo-etniczną

Dane dotyczące charakterystyki etniczno-kulturowej obejmujące przynależność narodową i etniczną ludności Polski, jak również zakres używania języka polskiego i języków niepolskich w codziennych kontaktach nie są gromadzone w rejestrach administracyjnych i zbierane są wyłącznie w spisach powszechnych (raz na 10 lat).

Uwzględnienie w spisie pytań o narodowość i język ma na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury narodowo-etnicznej ludności Polski i jednocześnie wychodzi naprzeciw zapisom Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U.Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), która wskazuje spis powszechny jako źródło danych do ustalenia stanów
liczebnych określonych w ustawie społeczności mniejszościowych.

Narodowość – przynależność narodowa lub etniczna – jest deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia, związek z określonym narodem lub wspólnotą etniczną.

Narodowości (odczuwanej przynależności narodowo-etnicznej) nie należy mylić z przynależnością
państwową – czyli obywatelstwem.

 

Notatka informacyjna skierowana jest do osób, którzy odczuwają przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej:

Notatka_NSP_2021_Mniejszości_narodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ℹ️ Już za miesiąc rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1️⃣ kwietnia do 3️⃣0️⃣ czerwca 2021 r. obowiązuje nas udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.
Kto ma obowiązek udziału w Spisie?
✅ Mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy
✅ Stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą
✍️Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Metody uzupełniające to spis telefoniczny 📱 lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego
👉Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i dowiedz się więcej NSP

 


Nabór na rachmistrza spisowego

Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstaw

ie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Wójt Gminy Wądroże Wielkie – Gminny Komisarz Spisowy w Wądrożu Wielkim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. 

spisu powszechnego NSP 2021.

 

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. , zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
 2. imię (imiona) i nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@wadrozewielkie.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m. in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Wądrożu Wielkim – nr tel. 76 887 43 23, e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Wądroże Wielkie

 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych znajdują się na stronie https://spis.gov.pl/