ℹ OGŁOSZENIE!

Wójt Gminy Wądroże Wielkie  informuję, iż planowane jest  podjęcie prac urbanistycznych, związanych ze zmianą obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania do dnia  3️⃣0️⃣ czerwca 2021 r. wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości (działki) w ww.dokumencie planistycznym.

Wniosek winień zawierać:
▪Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
▪określenie położenia nieruchomości tj. nr działki, miejscowość
▪cele przeznaczenia,
▪załącznik graficzny działki.

Szczegółowych informacji udziela pacownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu

☎ 76 887 43 23 wew. 6