Szanowni Państwo,

Informuję, że Zarządzeniem nr 108 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. przedłużony został okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego BRAVO (2.stopień BRAVO),

na całym terytorium kraju, obowiązujący od dnia 1 maja 2022 r. od godz. 00:00, do dnia 15 maja 2022 roku, do godz. 23:59.

Wprowadzenie stopni alarmowych reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 25 lipca 2016r w sprawie przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101,1116).

 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

2) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

3) wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej;

4) sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;

5) ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

6) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych;

8) wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;

9) sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;

10) wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji;

11) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;

12) dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

 

Zadania przewidziane do wykonania dla pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) obejmują w szczególności :

 

1) prowadzenie, przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, wzmożonej kontroli dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;

2) prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

3) zalecenie podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

4) poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

5) zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;

6) przeprowadzenie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;

7) sprawdzanie, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;

8) sprawdzania działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

9) dokonanie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;

10) dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;

11) prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącej potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

 

Zarządzeniem nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. przedłużony został okres obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE CRP (3. stopień CHARLIE-CRP)

na całym terytorium kraju, obowiązujący od dnia 1 maja 2022 r. od godz. 00:00, do dnia 15 maja 2022 roku, do godz. 23:59.

W związku z powyższym przypominam o konieczności utrzymania :

  •  wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  •  zachowania czujności w stosunku do informacji wpływających drogą teleinformatyczną,
  • odłączenia i ograniczenia działalności teleinformatycznej w przypadku zlokalizowania zagrożenia do czasu wyjaśnienia i zabezpieczenia,
  • zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do ostanów odbiegających od normy

ponadto utrzymuje się :

  • wprowadzone całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów,
  • dokonywanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowania do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

– dokonania przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów

– przygotowania się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

 

Przedsięwzięcia wykonywane w Urzędzie Gminy i w  jednostkach organizacyjnych, wynikające z wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO,  określa Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 23 lutego 2022r w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych CRP w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie i procedur realizacji w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia.

Zgodnie z informacją podana na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Proszę o niezwłoczną informację w razie pojawienia się incydentów z zakresu bezpieczeństwa w systemach i sieciach komputerowych.