Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychTARGOWISKO MÓJ RYNEK WĄDROŻE WIELKIE

Adres: Wądroże Wielkie 190A, 59-430 Wądroże Wielkie (w pobliżu świetlicy wiejskiej)

ZALETY TARGOWISKA

 • BRAK OPŁATY HANDLOWEJ

 • LOKALIZACJA W CENTRUM WĄDROŻA WIELKIEGO (POWIAT JAWORSKI)
 • ŁATWY DOJAZD Z AUTOSTRADY A4 (ZJAZD WĄDROŻE)
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA PONAD 1000 m2
 • OBIEKT WYPOSAŻONY W WIATY HANDLOWE, MIEJSCA POSTOJOWE, DOSTĘP DO WODY, TOALET.
  OBIEKT MONITOROWANY, OŚWIETLONY

Tekst alternatywny

LOKALIZACJA

 

 

Załącznik do uchwały Nr XX/111/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 czerwca 2020 r.

REGULAMIN TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK"
W WĄDROŻU WIELKIM

Wybudowanego w ramach przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" pt. „Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§1

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na targowisku.

§2

1. Targowisko jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym.

2. Targowisko stałe w Wądrożu Wielkim czynne jest od poniedziałku do soboty, z pominięciem dni świątecznych, w godzinach 5.00 — 14.00.

3. Handel na targowisku zwolniony jest z opłaty targowej.

 

§3

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:

a) osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów,

b) osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa,

c) działkowiec sprzedający plony z własnych upraw.

 

§4

1. Na targowisku dozwolone jest prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych oraz przemysłowych.

2. Handel artykułami spożywczymi może być prowadzony wyłącznie na stanowiskach spełniających wymagania przewidziane w handlu tymi artykułami.

 

§5

1.Na targowisku zabrania się:

a) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym, np. w ciągach komunikacyjnych,

b) parkowania pojazdów mechanicznych, które nie są związane z prowadzeniem sprzedaży,

c) pozostawiania wszelkich urządzeń, pojazdów nie będących własnością Gminy Wądroże Wielkie poza ustalonymi godzinami otwarcia,

d) jazdy po terenie targowiska rowerami, motorowerami itp.,

e) używania petard i otwartego ognia,

f) używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się handlujących z kupującymi,

g) rozbudowy stanowisk, ław, straganów bez uzyskania pisemnej zgody Administratora targowiska.

 

§6

1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

a) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu. Zabrania się usuwania odpadów poza wyznaczone do tego miejsca na terenie targowiska.

§7

1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Miejsca rezerwowane są oznaczone i nie mogą być zajmowane przez inne osoby -wyjątek stanowi nie zajęcie stanowiska przez rezerwującego do godziny 7: 00, które zwalnia rezerwującego z rezerwacji w danym dniu. W takim przypadku oznaczone miejsce może być, zajęte przez innego handlującego.

§8

Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie.

   Targowisko MÓJ RYNEK - 1
   Targowisko MÓJ RYNEK - 2
   Targowisko MÓJ RYNEK - 3


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4447543, dzisiaj: 186

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.