Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

wyniki

____________________________________________________________________________                                 

 

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

                   ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

 

Przedmiotem otwartego konkursu, dla którego powołana zostanie komisja jest zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku .

 

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

  1. są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych:
  2. nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3

ust.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie biorące udział w otwartym konkursie;

  1. nie pozostają wobec wnioskodawców (oferentów) biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
  2. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności, przy jednoczesnym braku zwrotu kosztów podróży za udział w posiedzeniu komisji

 

Zadania komisji:

1.Ocena formalna ofert

  1. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne, biorąc pod uwagę kryteria

opracowane dla zadania podlegającego konkursowi;

3.Sporządzenie protokołu zawierającego propozycje podziału środków finansowych na

poszczególne oferty bądź  jedną ofertę i przedstawienie protokołu Wójtowi Gminy.

 

Termin zgłaszania kandydatów: na członków komisji konkursowej w/w zadania upływa dnia  20.01.2022 r. do godz. 12.00

 

Imienne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia, podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” – otwarty konkurs ofert-sport 2022. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o powołaniu komisji konkursowej oraz o terminie i miejscu posiedzeniu komisji.

 

 

Wójt Gminy

/-/Elżbieta Jedlecka

Informacje dodatkowe:

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Urzędu w terminie do dnia  20.01.2022 r. do godz. 12:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Wądroże Wielkie.

Formularz