Wójt Gminy Wądroże Wielkie, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie Gminy do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

Możliwość skorzystania z dofinansowania mają dzieci od klasy „0” do ukończenia szkoły średniej.

  • Dziecko / pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Wądroże Wielkie.
  • Dziecko / pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR.
  • Dziecko / pełnoletni uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
    W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć specjalne oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

Formularze oświadczeń dostępne są pod poniższymi linkami. Do oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w dawnym PGR oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub w sekretariatach poszczególnych szkół na terenie gminy.

Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Do pobrania:

Deklaracja udziału w Programie

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) 

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica opiekuna_prawnego

Oświadczenie RODO