Informacje ogólne

Gmina Wądroże Wielkie leży w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim na pograniczu dwóch makroregionów Polski Południowo-Zachodniej: Niziny śląsko-łużyckiej oraz Makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Część południowa obszaru gminy należy do mezoregionu Wzgórz Sudeckich, natomiast część północna zaliczona została do mezoregionu Wysoczyzny średzkiej.

Siedziba gminy Wądroże Wielkie znajduje się w jej zachodniej części. Przez północno-wschodnią część gminy, nieco poniżej jej centrum, przebiega autostrada A-4 należąca do III Korytarza Paneuropejskiego (połączenie w Polsce w ramach sieci TINA).

Na linii Berlin-Olszyna-Legnica-Wrocław-Katowice-Kraków-Medyka-Lwów to najkrótsze połączenie drogowe. Atutem wynikającym z położenia jest więc łatwa dostępność dla krajów sąsiadujących z Polską od zachodu i południa (Niemiec i Czech), co w aspekcie turystycznym ma istotne znaczenie.
Administracyjnie gmina graniczy z następującymi gminami : Legnickie Pole, Mściwojów, Ruja, Udanin, Malczyce i Środa Śląska.

Informacje statystyczne:

  • Powierzchnia gminy – 8 915 ha
  • Liczba ludności – 3844 (stan na dzień 31.12.2022 r.)
  • W gminie Wądroże Wielkie na 1000 mieszkańców pracuje 73osób . 62,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,4% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Wądroże Wielkie wynosiło w 2019 roku 9,0% (11,2% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn).
    W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wądroże Wielkie wynosiło 4 029,64 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wądroże Wielkie 395 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 57 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -338. 27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wądroże Wielkie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Położenie geograficzne gminy

Odległości od ważnych centrów:

  • Legnica – 21,4 km
  • Jawor – 14,4 km
  • Wrocław – 59,2 km