Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wądroże Wielkie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Nowicki
 • E-mail: l.nowicki@wadrozewielkie.pl
 • Telefon: 76 887 43 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Wądroże Wielkie
 • Adres: Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
 • E-mail: urzad@wadrozewielkie.pl
 • Telefon: +48 76 887 43 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Urzędu Gminy zlokalizowany jest Wądrożu Wielkim pod nr 64 i posiada wejście główne do którego można się dostać wprost z poziomu terenu. Sekretariat Urzędu zlokalizowany jest na II piętrze. W wejściu do budynku zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind  oraz pochylni

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu przy Urzędzie gminy wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.