Zapraszamy Mieszkańców Sołectwo Wądroże Małe oraz Sołectwo Wądroże Wielkie do odbioru nakazów płatniczych tj. decyzji wymiarowej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2024.
 
Decyzje można odbierać w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 6 (I piętro).
 
Nakazy płatnicze będzie można również odebrać:
  • 12 lutego (poniedziałek) w godzinach od 15:00 do 17:00 w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Małym – decyzje dla mieszkańców Wądroża Małego,
  • 19 lutego (poniedziałek) w godzinach od 15:00 do 17:00 w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim – decyzje dla mieszkańców Wądroża Wielkiego.

Nakazy płatnicze można otrzymać również za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
Wystarczy wybrać w KATALOGU SPRAW zakładkę SPRAWY OGÓLNE dalej PISMA DO URZĘDU – NAJCZĘŚCIEJ ZAŁATWIANE SPRAWY – PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO i w treści pisma wpisać: „Na podstawie art. 144a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.