Wójt Gminy Wądroże Wielkie

informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r. udzielono dofinansowania podmiotom, które złożyły oferty i zostały ocenione przez Komisję Konkursową

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r.