Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że Gmina Wądroże Wielkie planuje przystąpić do realizacji programu priorytetowego pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani unieszkodliwieniem odpadów z działalności rolniczej, do dnia 31 sierpnia 2021 r. mogą złożyć wniosek z deklarowaną ilością i rodzajem odpadów do utylizacji, tj. odpady z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach typu Big – Bag.
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w godzinach pracy urzędu na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu wraz z podpisaną klauzulą RODO.
Uwaga! Podanie niniejszych informacji nie oznacza gwarancji odbioru powyższych materiałów!

Z poważaniem
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalni Ochrony Środowiska
mgr Lech Markiewicz

 

klauzula kpa

Zał. 1 – Zgłoszenie dla rolnika- druk

Zał. 2 – Formularz informacji o pomocy de minimis

Zał. 3 – Oświadczenie o pomocy de minimis