Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta.
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy w Wądrożu Wielkim radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie
W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyło 14 spośród 15 radnych. Przed głosowaniem nad wotum zaufania Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka przedstawiła radnym tezy zawarte w „Raporcie o stanie Gminy w 2021 r”.
Elżbieta Jedlecka; „Rok 2021 był dla nas wszystkich kolejnym trudnym rokiem, pełnym niepewności i niewiadomych. Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie, ograniczając nasze prawa i wolności, wymuszając dystans społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Niemniej jednak, pomimo piętrzących się problemów, wspólnie z Radą Gminy, pracownikami urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy staraliśmy się sprostać Państwa wymaganiom i realizować przyjęte założenia zgodnie z opracowanym harmonogramem. Każda zrealizowana w 2021 roku inwestycja jest przejawem troski o Naszą Gminę.
Nie wszystkie działania mogą być finansowane z własnego budżetu, dlatego intensywnie, a co ważniejsze skutecznie, staraliśmy się pozyskiwać fundusze zewnętrzne z wszelkich dostępnych źródeł. Odpowiedzialna i prowadzona w sposób przemyślany polityka finansowa Gminy Wądroże Wielkie pozwala na jej stabilny rozwój, a wspólna wizja gminy to jeden z filarów rozwoju”.
Po zapoznaniu się z przedłożonym dokumentem radni w głosowaniu udzielili Wójtowi wotum zaufania.
W dalszej części Rada Gminy zajęła się wykonaniem budżetu w roku 2021
Rok 2021 zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 4.779 128,83 zł.. Pomimo kryzysu gospodarczego, sytuacja ekonomiczna gminy jest stabilna daje swobodę w działaniu w roku 2022 i gwarantuje rozwój gminy w kolejnych latach.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy, radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna.
W konsekwencji Rada Gminy 10 głosami za podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021. Pozostali radni wstrzymali się od głosu.