Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel. +48 76 887 43 23
fax +48 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Godziny pracy Urzędu:

 • Poniedziałek: 7:00 – 17:00
 • Wtorek – Piątek 7:30 – 15:00

Kasa Urzędu:

Kasa w Urzędzie Gminy została zlikwidowana, płatności przyjmowane są tylko kartą płatniczą.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów:

 • Poniedziałek 15:00 – 17:00 (II piętro, pok. nr 17)

Nieodpłatna pomoc prawna:

 • Poniedziałek 15:00 – 19:00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów:

 • Poniedziałek 14:00 – 16:00 (II piętro, pok. nr 14)

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Mściwojowie, nr konta: 83 8647 1020 0215 0840 2000 0001

Na podane konto można dokonywać wpłat z następujących tytułów:

 • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
 • czynsze: najem, dzierżawa,
 • opłaty: skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjna,
 • wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
 • grzywny i inne kary pieniężne,
 • wynajem świetlic,
 • należność ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych,
 • należność ze sprzedaży nieruchomości,
 • inne dochody gminy: za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) nastąpiła zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty należy wpłacać na konto Gminy Wądroże Wielkie o numerze: 20 8647 0007 0215 0840 2000 0018

Terminy płatności opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • do dnia 15 – go miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (np. za m-c styczeń do dnia 15.02.)

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Budynek Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim