Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza nabór o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej  niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Nabór wniosków trwa od 10 marca 2023 r. do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania otrzymanego grantu, który wynosi 150 tys. zł.

CIEPŁE MIESZKANIE

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali. Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

Dodatkowe informacje o programie

1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Wądroże Wielkie.

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie Beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

 Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, pokój nr8 (pierwsze piętro) lub pod numerem telefonu 76 887 43 23 wew. 4.

ZAŁĄCZNIKI: