Sport i kultura

Strona głównaNasza GminaSport i kultura
Sport i kultura2021-10-12T09:58:58+02:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

W dniu 18.08.2021 r. do Urzędu Gminy Wadroże Wielkie wpłyneła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie” w Budziszowie Wielkim na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury i tradycji narodowej pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności Lokalnych”.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@wadrozewielkie.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

z ofertą można zapoznać się na stronie: http://bip.wadrozewielkie.pl/?c=764

_____________________________________________________________

W ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” przedstawiamy aktualny harmonogram zajęć na Orliku w Wądrożu Wielkim:

Harmonogram październik

Harmonogram wrzesień

HAROMONOGRAM sierpień.pdf

Harmonogram lipiec.pdf

Harmonogram czerwiec.pdf

Harmonogram maj.pdf

Harmonogram kwiecień.pdf

Harmonogram marzec.pdf

 

 


📣 Projekt „Lokalny Animator Sportu” w Gminie Wądroże Wielkie!
 
Gmina Wądroże Wielkie została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021 👏👏
 
✅Głównym celem Projektu „Lokalny Animator Sportu”, jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.
 
📄 Złożony wniosek przez Gminę Wądroże Wielkie znalazł się wśród rekomendowanych do dofinansowania dzięki czemu możliwe będzie już od marca pokrycie 5️⃣0️⃣% kosztów zatrudnienia animatorów, którzy będą prowadzili zajęcia sportowe na obiekcie powstałym w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wądrożu Wielkim
 
🤸‍♂️🤸 Zajęcia prowadzone będą przez dwóch Animatorów Sportu.
 
📆 Projekt będzie realizowany od marca 2021 r. do końca listopada 2021 r. 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

W dniu 09.10.2018 r. do Urzędu Gminy Wądroże Wielkie wpłynęła oferta złożona przez Akademię Młodego Piłkarza „Wyrównać Szansę” w Budziszowie Wielkim na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja aktywnych form wypoczynku”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronie internetowej www.wadrozewielkie.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@wadrozewielkie.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

Plik  do pobrania:

Go to Top