Stanowiska w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Kierownik USC

  Sprawy załatwiane w referacie:
 • Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka, nadaniu dziecku nazwiska przez męża matki
 • Przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w dotychczasowych księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Stanowiska w Referacie Organizacyjno – Prawnym

 1. Radca Prawny
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 3. Stanowisko ds. kadr i płac
 4. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i rady gminy
 5. Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu
 6. Stanowisko ds. p.poż., zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych
 7. Stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i promocji gminy

        Sprawy załatwiane w referacie:

 • Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 • Dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Przyjmowanie płatności bezgotówkowych
 • Organizacja kwalifikacji wojskowej
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Wnioskowanie o udostępnienie danych osobowych z dostępnych rejestrów
 • Wymeldowanie i zameldowanie
 • Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

Stanowiska w Referacie Rozwoju gospodarczego i inwestycji. Punkt Obsługi Inwestora

 1. Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego gminy i informatyki
 2. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego i rolnictwa
 3. Stanowisko ds. melioracji, zaopatrzenia wsi w wodę i drogownictwa

     Sprawy załatwiane w referacie:

 • Rozpatrywanie wniosków od rolników w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i prowadzenie rejestru przyjętych wniosków
 • Składanie wniosków o dotację i rozliczanie dotacji
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, ustalanie opłat w tym zakresie
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi
 • Zatwierdzanie projektów podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.

Stanowiska w Referacie Finansowym, Planowania i Budżetu:

 1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Kierownik Referatu 
 2. Stanowisko ds. wymiaru podatków
 3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej
 4. Stanowisko ds. księgowości finansowej i obsługi kasy
 5. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i VAT

      Sprawy załatwiane w referacie:

 • Umorzenie zaległości podatku/opłaty
 • Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty
 • Rozłożenie na raty płatności lub zaległości w podatku/opłacie
 • Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
 • Podatek leśny od osób fizycznych
 • Podatek leśny od osób prawnych
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • Podatek rolny od osób fizycznych
 • Podatek rolny od osób prawnych
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach
 • Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym
 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Stanowiska w Referacie Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 1. Stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej
 2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony zabytków i gospodarki komunalnej
 3. Stanowisko inkasenta

      Sprawy załatwiane w referacie:

 • Prowadzenie ewidencji w zakresie spraw związanych z miejscami pochówku na cmentarzach gminnych
 • Ustalanie miejsca pochówku na cmentarzach
 • Dokonywanie odczytów liczników zużycia wody
 • Kontrola stanu plomb i wodomierzy, ewentualne zgłaszanie ich usterek przełożonemu, plombowanie wodomierzy