OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wądroże Wielkie

z dnia 07 października 2022 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Mierczyce dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Mierczyce

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Mierczyce, że w związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z pełnienia funkcji zarządza się wybory przedterminowe Sołtysa  i Rady Sołeckiej Sołectwa Mierczyce.

Zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów odbędzie się w dniu  17 października 2022 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Mierczycach.

Jeżeli zebranie nie uzyska wymaganego kworum w I terminie, to po 30 minutach od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu  tj. 17 października 2022 r. odbędzie się zebranie w II terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie porządku obrad
 4. Dokonanie wyboru Sołtysa:
 5. przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na Sołtysa
 6. przeprowadzenie głosowania tajnego
 7. ustalenie wyników głosowania
 8. sporządzenie protokołu o wynikach wyboru
 9. ogłoszenie wyników
 10. Dokonanie wyboru Rady Sołeckiej:
 11. podjęcie uchwały o liczbie członków Rady Sołeckiej
 12. przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej
 13. przeprowadzenie głosowania tajnego
 14. wybory rady sołeckiej w głosowaniu tajnym
 15. ustalenie wyników głosowania
 16. sporządzenie protokołu o wynikach wyboru
 17. ogłoszenie wyników
 18. Wolne wnioski i zapytania