Budżet Gminy na rok 2022 uchwalony !
Dziś odbyła się Sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie, na której Radni uchwalili Budżet na rok 2022.
👍 Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz opinie komisji stałych Rady Gminy.
♦️Budżet na rok 2022 zakłada dochody Gminy na poziomie 23.915.397,99 zł, wydatki 24.539.084,99 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 623.687,00 zł.
♦️Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.290.031,00 zł.
👉Na spłatę raty kredytu przeznaczono 666 344,00 zł., co nie wpłynie na stabilność i płynność finansową budżetu gminy.
👍Uwzględniliśmy również realizację zadań inwestycyjnych na poziomie 6 milionów złotych!
♦️Podczas obrad Rady Gminy obecnych było 14 radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej w przedłożonym przez Wójta kształcie głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Jednogłośnie radni głosowali nad Wieloletnią Prognozą Finansowa na lata 2022-2040.
👉Przyszłoroczny budżet jest realistyczny, bezpieczny, uwzględniający obecne tendencje makroekonomiczne, w szczególności rosnące ceny oraz nieprzewidywalną w kolejnym roku inflację. To budżet wymagający konsekwencji w działaniu przy nieustającym monitorowaniu sytuacji oraz dyscypliny w jego realizacji.
👍W 2022 roku uwzględniono kontynuację zadań rozpoczętych w 2021 r. np. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Pawłowicach Wielkich, Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii, wymiana wodomierzy na radiowe, kontynuacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
👉Zaplanowaliśmy również znaczne środki, które zainwestujemy w placówki oświatowe, jednostki organizacyjne i infrastrukturę społeczną.
♦️Na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie” w 2022 roku wydatkowane zostanie 3.100.000,00 zł (2.500.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład oraz 600.000,00 zł ze środków własnych),
👉Wydatkowane zostanie 1.214.032,00 zł (999.900,00 zł ze środków Unii Europejskiej, a 214.132,00 zł ze środków własnych) na realizację inwestycji dotyczących „Kompleksowej termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”.
▶️Na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Mierczycach” w 2022 roku planujemy wydać 500.000,00 zł w całości ze środków własnych.
👏Przyjęty przez Radę Gminy budżet to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania naszych mieszkańców, to konkretne działania, które już w przyszłym roku będą widoczne. W trakcie roku plan budżetu może być modyfikowany.
Już pojawiły się możliwości aplikowania o kolejne środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Będziemy składać wnioski dotyczące przebudowy dróg i chodników oraz ich oświetlenia, przebudowy i budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To również oczekiwane przez mieszkańców działania, na które gorąco wierzę otrzymamy dofinansowanie.
👉Budżet przyjęty przez radę daje spokój i bezpieczeństwo w realizacji zaplanowanych zadań i spełnienia oczekiwań mieszkańców naszej gminy.