Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

W dniu 05.01.2022 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

W wyznaczonym terminie tj.19.01.2023 r. do godz. 12.00 żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) nie wskazały osób do składu Komisji Konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust.2 d pkt. 1 w/w ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Konkursowa działać będzie bez udziału przedstawiciela w/w organizacji i podmiotów.

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Tomasz Głąbicki