OGŁOSZENIE

[04.08.2022 r]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

W dniu 29.07.2022 r. do Urzędu Gminy Wądroże Wielkie wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Cichowodzianie” w Budziszowie Wielkim na realizację zadania publicznego w zakresie:.„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności Lokalnych”,

Tytuł zadania publicznego: Organizacja warsztatów muzycznych i wyjazdów promujących kulturę na Dolnym Śląsku

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@wadrozewielkie.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

z ofertą można zapoznać się na stronie: http://bip.wadrozewielkie.pl/?c=789

2022-08-04T15:02:05+02:004 sierpnia, 2022|
Go to Top