W odpowiedzi na podnoszone w przestrzeni publicznej informacje o możliwości nieuprawnionego posługiwania się danymi i logowania się do formularza spisowego, w pierwszej kolejności zwracam uwagę, że czynność ta jest złamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie dane przetwarzane przez statystykę publiczną są bezpieczne i podlegają specjalnej ochronie (tajemnica statystyczna). Zwracam też uwagę, że podszywanie się pod czyjąś tożsamość w celu zalogowania się do formularza spisowego jest przestępstwem, zgodnie z art. 190a Kodeksu Karnego.

Każde takie zdarzenie GUS będzie zgłaszał na policję i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednocześnie informuję, że z uwagi na nałożony w ustawie o NSP obowiązek spisania się przez Internet, GUS przygotował kilka możliwości zalogowania się do formularza: Poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (Login.gov.pl: profil zaufany, bankowość elektroniczna) Przy użyciu numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki Specjalnie nadanego hasła w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

Powyższe metody logowania zostały przetestowane w dwóch spisach próbnych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (w 2019 i 2020 r.).

Wszystkie możliwości logowania zostały przetestowane przez służby statystyki publicznej i gwarantują możliwość bezpiecznego uruchomienia formularza.
Jeśli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić GUS o tym fakcie poprzez:
Formularza: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-do-gus/ (zaznaczając w temacie „Spisy powszechne (PSR, NSP)”) lub Infolinię spisową pod numerem ☎ 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej).

Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych, ustalenia prawdziwych danych w formularzu spisowym i powiadomienia policji i ABW. Dostępne metody logowania nie będą zmieniane.