Cel: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków celem poprawy jakości środowiska naturalnego. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00. Środowisko i zasoby

Działanie: RPDS.04.02.00. Gospodarka wodno-ściekowa

Wydatki Ogółem 4 847 723,08

Wydatki  Kwalifikowalne 3 391 930,63

Wydatki  Dofinansowanie 2 713 205,30