NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Wójt Gminy Wądroże  Wielkie, informuje, o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie do programu usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

Zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy w demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wądroże Wielkie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 17/13 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 23 kwietnia 2013 r., wnioski złożone w powyższym terminie realizowane będą w kolejnym roku kalendarzowym.

Z uwagi na prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na realizację ww. zadania, istnieje możliwość, że część wniosków zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

 

Zachęcamy zatem do niezwłocznego składania wniosków!

 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie lub elektronicznie na adres: urzad@wadrozewielkie.pl 

WAŻNE! 

Scan wniosku musi być podpisany.

Termin składania wniosków:

Do dnia 2️⃣0️⃣ czerwca 2021 r.

UWAGA! Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – tj. do starostwa powiatowego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Druki do pobrania: