Wójt Gminy Wądroże Wielkie działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1327), ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Cel konkursu :

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu na istniejących obiektach sportowych, użytkowanych przez kluby sportowe na terenie Gminy Wądroże Wielkie. Celem realizacji zadań jest zwiększenie aktywności ruchowej, zagospodarowania czasu wolnego  i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zadania z zakresu kultury fizycznej objęte konkursem:

 1. Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w piłce nożnej
 2. Organizacja i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych wraz z utrzymaniem baz sportowych na terenie Gminy Wądroże Wielkie poprzez:

– organizację zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

– udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

– prowadzenie szkolenia i zajęć treningowych.

Oczekiwane rezultaty:

– organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym

– udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

– prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych,

– utrzymanie bazy sportowej

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie w 2023 roku poprzez organizację przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych wraz z utrzymaniem bazy sportowej poprzez:

– organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

– udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

– prowadzenie szkolenia i zajęć treningowych

– utrzymanie bazy sportowej

Na realizację zadania publicznego w 2023 r.  przeznaczono środki w wysokości 75 000 zł

II. Warunki realizacji zadania:

 1. Szkoleniem sportowym powinny być objęte przede wszystkim dzieci, młodzież i mieszkańcy gminy Wądroże Wielkie. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do odpowiedniej bazy treningowej i sprzętu, bezpieczne warunki uczestnictwa. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Szkolenie powinno mieć charakter stały. Udział środków własnych na realizację zadania powinien wynosić nie mniej niż 20%  całkowitego kosztu zadania.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Przekazane środki publiczne organizacja lub podmiot są zobowiązane wykorzystywać zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane.

III. Termin realizacji zadania 

Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2023 r.

W wydatkach kwalifikowanych mogą być uwzględnione koszty poniesione na realizację projektów w ramach przedmiotowego konkursu w okresie od dnia podpisania umowy do 1 grudnia 2023 r.

IV. Termin i forma składania ofert:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U z 2018 r., poz. 2057). wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie pokój nr 16 (II piętro) do 24 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do urzędu. Korespondencja dotycząca konkursu ofert kierowana do Urzędu Gminy powinna być przesłana/przekazana w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2023 – sport” na adres – Urząd Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.
 3. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej bip.wadrozewielkie.pl ( w zakładce: Nasza Gmina Wądroże Wielkie – Organizacje pozarządowe)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
 6. Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów. Do oferty składanej na konkurs należy dołączyć:

– statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

– dokument stanowiący o podstawie działalności ( aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób do reprezentujących. Załączniki do oferty przedkładane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem,

– oświadczenie oferenta dotyczące podania konta bankowego – załącznik nr 1,

– kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania – załącznik nr 2,

– oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania wspieranego zadania – załącznik nr 3,

– oświadczenie oraz zgoda w związku z przetwarzaniem danych osobowych – załącznik nr 4,

V. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin wyboru oferty:

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona  komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wądroże Wielkie.
 2. Komisja sporządza pisemny protokół, kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone w terminie określonym w ogłoszeniu wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu oferty.
 4. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie. W przypadku nieuzupełnienia w terminie oferta nie zostanie rozpatrzona.
 5. Dwóch lub więcej adresatów konkursu działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej.
 6. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Wądroże Wielkie w formie zarządzenia. Zarządzenie to jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 7. Termin dokonania wyboru ofert – do 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójtowi.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie.

VI. Informacja o zrealizowanych w 2021 i 2022 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju 

W 2021 r.  na zadania związane o powyższym charakterze Gmina Wądroże Wielkie przeznaczyła kwotę w wysokości  75 000,00

-Ludowy Klub Sportowy „Rodło” Granowice na zadanie ”Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej” kwota przyznanych środków  30 000,00 zł

– „Wyrównać szansę” Akademia Młodego Piłkarza” Budziszów Wielkie  „Organizacja aktywnych form wypoczynku” kwota przyznanych środków 40 000,00 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Budziszowie Wielkim „Bieganie strzelanie i granie – to dla nas wyzwanie”” kwota przyznanych środków 5 000,00 zł

W 2022 r.  na zadania związane o powyższym charakterze Gmina Wądroże Wielkie przeznaczyła kwotę w wysokości  75 000,00

-Ludowy Klub Sportowy „Rodło” Granowice na zadanie ”Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej” kwota przyznanych środków  35 000,00 zł

– „Wyrównać szansę” Akademia Młodego Piłkarza” Budziszów Wielkie  „Organizacja aktywnych form wypoczynku” kwota przyznanych środków 35 000,00 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Budziszowie Wielkim „Aktywność sportowa to sprawność umysłowa” kwota przyznanych środków 5 000,00 zł

VII. Informacje dodatkowe

 1. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w całości lub w transzach w terminach ustalonych w umowie.
 2. Po zakończeniu zadania zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego w formie papierowej z odpowiednim opisem  i w chronologicznym porządku oraz kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem za źródła finansowania.

 

 

Wądroże Wielkie, 02.01.2023 r.                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                              /-/ Elżbieta Jedlecka

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4