Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy w Wądrożu Wielkim radni udzielili Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie Elżbiecie Jedleckiej wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022.
Za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 2 radnych w tym dniu nie uczestniczyło w sesji.
Przed głosowaniem nad wotum zaufania odbyła się debata, której podstawą był „Raport o stanie Gminy w 2022 r”. W raporcie oprócz danych dotyczących stanu finansów i majątku gminy znalazły się także informacje o działaniach zmierzających do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców gminy.
W dalszej części Rada Gminy zajęła się wykonaniem budżetu w roku 2022. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi i odpowiedzialna polityka uwzględniająca nie tylko aspiracje rozwojowe, ale również realizację zadań bieżących na poziomie umożliwiającym ich realizację bez uszczerbku dla ich jakości, w tak trudnej jak obecnie rzeczywistości, co znajduje potwierdzenie w liczbach. Pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. W konsekwencji Rada Gminy głosami 10 „za” podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2022. Pozostali radni wstrzymali się od głosu.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku wspierali mnie w mojej pracy, w szczególności moim współpracownikom, radnym, sołtysom, mieszkańcom, którzy każdego dnia dają mi motywację do dalszej pracy dla mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie . – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie