OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ  2024-2027

 

Zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155) Rada Gminy Wądroże Wielkie do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2024– 2027 w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy Rada Gminy powinna wybrać:

– do Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 ławnika,

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/ jest nieskazitelnego charakteru,

3/ ukończył 30 lat,

4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5/ nie przekroczył 70 lat,

6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6/ duchowni,

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,

9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Wądroże Wielkie w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie pokój 16, są one również dostępne na stronie www.bip.wadrozewielkie.pl  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 do 4, załączone do zgłoszenia powinny być opatrzone datą, nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego  rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie  pok. 16 w godzinach pracy Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po 30 czerwca 2023r., pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pliki do pobrania na BIP  https://bip.wadrozewielkie.pl

Przewodniczący Rady Gminy
/ – / Andrzej Hawran

 

formularz_krk_osoba_

KARTA ZGŁOSZENIA

lista osób zgłaszających kandydata

oświadczenie kandydata władza rodzicielska

oświadczenie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

oświadczenie spełnianie wymogów ustawowych

zaświadczenie lekarskie